صنعت تخته فيبر يکي از صنايع نسبتا جديد در

از جمله خصوصياتي که باعث ايجاد

تـوليـد انواع مختـلف اين محصول در جـهان دامنـه کاربـرد

يک ماده مرکب چوبي محسوب مي شود

برای ساخت درهایی با چوب طبیعی از

چوب همواره جایگاه ویژه ای در صنعت ساختمان دارد